Číst

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta pedagogická

Rok vydání: 2019

Velikost knihy: 4,72 MB

ISBN: 978-80-7494-504-5

Zdravotní tělesná výchova II. - Studnice aktivizačních námětů pro výuku předmětů na 1. stupni ZŠ

Autor:
Jana Bajzíková, Kateřina Schejbalová
Kategorie:
Fakulta pedagogická

Anotace: Práce nabízí inspiraci pro výuku běžných předmětů netradičními způsoby při pohybové aktivitě. Cílem práce je přehledně dle jednotlivých předmětů vyučovaných na 1. stupni základní školy a podle ročníků podat náměty pro osvojování, upevňování učiva za pohybu v prostoru či na místě. Publikace nastiňuje problematiku pohybové aktivity u dětí mladšího školního věku. Osvětluje i vhodnost využívání alternativních metod ve výuce. Výsledný materiál předkládá 44 aktivizačních námětů pro sedm vyučovaných předmětů od první do páté třídy základní školy. Nápady pro konkrétní témata se dají v některých případech modifikovat i pro výuku jiných předmětů. Annotation: The following work presents an inspiration for teaching a common school subjects in an unusual way with applying moving activities. The aim of this work is to give ideas that are sorted according to the specific subjects taught on elementary school and according to the school years, where the moving activities help with overall adoption and fixation of curriculum in space or in place. The publication addresses the problem of moving activity of younger school age children. It also explains the pertinency of using alternative methods in teaching. The final material introduces 44 activization schemes for seven subjects taught from first to fifth grade of elementary school. The schemes for particular themes can be in some cases modified for teaching of other subjects.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.