Read Printed for 184 CZK

Publisher: Technická univerzita v Liberci

Category: Faculty of Pedagogy

Release date: 2021

Book size: 4,07 MB

Pracovní činnosti

Author:
Zuzana Pechová, Hana Valešová
Category:
Faculty of Pedagogy

Předkládaný studijní materiál je primárně určený pro studenty oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ prezenční i kombinované formy studia. Tematicky spadá do okruhu pracovních činností (v RVP ZV oblast Člověk a svět práce) a představuje úvodní seznámení s touto oblastí. Studijní materiál představuje doplňující teoretický rámec pro prakticky zaměřenou výuku předmětu Praktické činnosti, která probíhá jak ve speciálně vybavených učebnách (ateliéry), tak v terénu (experimentální výuková zahrada). Stručně a přehledně seznamuje se vzdělávacím obsahem oblasti Člověk a svět práce na 1. stupni ZŠ a jeho vymezením v kurikulárních dokumentech. Dále je rozdělen do čtyř hlavních kapitol podle tematických okruhů: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce a Příprava pokrmů a stolování. Na tento základní studijní text navazuje Didaktika pracovních činností.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms