Číst Tištěná verze 184 Kč

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Kategorie: Fakulta pedagogická

Rok vydání: 2021

Velikost knihy: 4,07 MB

Poslední aktualizace: 31. 5. 2021

Formát knihy: PDF

Pracovní činnosti

Autor:
Zuzana Pechová, Hana Valešová

Předkládaný studijní materiál je primárně určený pro studenty oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ prezenční i kombinované formy studia. Tematicky spadá do okruhu pracovních činností (v RVP ZV oblast Člověk a svět práce) a představuje úvodní seznámení s touto oblastí. Studijní materiál představuje doplňující teoretický rámec pro prakticky zaměřenou výuku předmětu Praktické činnosti, která probíhá jak ve speciálně vybavených učebnách (ateliéry), tak v terénu (experimentální výuková zahrada). Stručně a přehledně seznamuje se vzdělávacím obsahem oblasti Člověk a svět práce na 1. stupni ZŠ a jeho vymezením v kurikulárních dokumentech. Dále je rozdělen do čtyř hlavních kapitol podle tematických okruhů: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce a Příprava pokrmů a stolování. Na tento základní studijní text navazuje Didaktika pracovních činností.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.